Venture millions pour into scientists’ unexpected side product

MicroShade was a side product from the DTI's research. Now the company is worth over 100 million. kr. and attacks the entire construction industry (Danish article below).

The construction industry has been stagnant for many years and now both the classic business models and products are under attack. Leading the fight is MicroShade which in only three years has risen from a valuation at a single-digit million kr. amount to a three-digit, and just landed a big venture investment from the Dutch investment fund Lucros.

"Our product is a side product of the research at the Technological Institute and it is now in solid demand. We have also invented a new business model," says Managing Director of MicroShade, Laurits Bach Sørensen.

MicroShade produces a microscopic steel membrane embedded inside the glazing. The steel is almost invisible to the naked eye with the exception of thin, parallel stripes through the glass. Its construction means that the unit rejects 90 per cent of the heat from the sun's rays - without costing visibility and light.

Nick Stokman who is a portfolio manager for Lucros, says that this is one of the reasons why Lucros has put several million kroner in to the company. According Børsens, the amount is in the tens of millions.

"We are looking keenly for products that have a sustainable profile and which are scalable. And this is extremely easy to scale up, " he says, adding:" I'm actually looking at this product wondering why it is not already everywhere in the market. It is so practical and straight-forward, because it is not complex technology with moving parts, or the like. "

The analog rebel
So far, the typical solutions to combat the heat coming through windows has been lead by external shading, which removes daylight, are unpredictable and expensive to run, or by mechanical installations which require maintenance and consume energy.

MicroShade may therefore be rebel since it is as analog as possible - the product is completely static and consists entirely of steel and glass - which means that it lasts as long as the glazing and that the only type of maintenance is that of ordinary window cleaning.
 
It is precisely its predictability, says Laurits Bach Sørensen, that speaks directly to property owners and investors, since leases usually last for several years at a time.

"Where we previously sold the product on its green profile, we now sell based on the added value it provides. We do not sell to the contractor; we go straight to the owner of the building or project and with a proposition of a better return. We can guarantee that the need for air conditioning is reduced and that the comfort and work environment is improved. This ultimately means that the owner can get a better overall economy and rental situation for his building, "said Laurits Bach Sørensen.

The unorthodox sales model has had such repercussions in an industry which has otherwise been entrenched in the same course of business for generations, that international heavyweights such as French Saint-Gobain and Australian Viridien has asked for meetings in MicroShade's office in the Danish Technological Institute buildings in Taastrup.


You can see the sky
Vækstfonden Venture has been a co-investor in MicroShade since 2010. According to portfolio manager Jakob Fuhr Hansen, who is also chairman of MicroShade, it is especially the possibility of growing the business significantly with a technology and a business model that challenges the established which is a main driver for the fund.

"The paradigm in the construction industry has long been one of  fighting to keep the heat inside. It has now reached a level where we have a need for cooling. With MicroShade, one can still see the sky without the need for cooling systems," he says and continues: "Originally, we invested because we saw a disruptive technology. It is our business to find this kind of investment opportunity. And then it's also very much an original business model," he says.

 

Fact box:

  • Founded by the CTO of MicroShade, Eik Bezzel, who invented the technology behind the heat reflecting solar shading solution.
  • The patented technology was originally a side product from research into glazing with solar cell technology
  • Revenues in 2015 14 mio. DKK.
  • Cooperates with the world's largest corporates within the industry - such as Saint-GobainPilkington and Viridian. 

  • The technology has been installed in more than 100 buildings - among which the headquarters of the Confederation of Danish Industry. Børsen, Monday, 26 September 2016

Morten Amtoft Rasmussen
Photo: Nicolai Lorenzen

 

 

DANSK VERSION:

 

Venturemillioner vælter ind til forskeres uventede sideprodukt

MicroShade var et sideprodukt fra Teknologisk Instituts forskning. Nu er selskabet over 100 mio. kr. værd og angriber hele byggebranchen.

Byggebranchen har stået stille i for mange år, og både de klassiske forretningsmodeller og produkterne er under angreb. Forrest i kampen går MicroShade, der på tre år er steget fra en værdisætning på et encifret millionbeløb til et tre- cifret, og som netop har landet en stor ventureinvestering fra den hollandske, grønne investeringsfond Lucros.

“Vores produkt er et sideprodukt fra forskningen på Teknologisk Institut, som der nu er solid efterspørgsel efter. Samtidig har vi opfundet en ny forretningsmodel,” siger adm. direktør i MicroShade Laurits Bach Sørensen.

Helt konkret producerer MicroShade en mikroskopisk stålmembran, som indlægges i glasruder. Stålet er næsten usynligt med det blotte øje bortset fra tynde, parallelle striber gennem glasset. konstruktionen betyder, at ruden afviser 90 pct. af varmen fra solens stråler – uden at koste udsyn og lysindfald.

Det, siger Nick Stokman, der er porteføljeforvalter for Lucros, er en af årsagerne til, at fonden har kastet adskillige millioner i selskabet. ifølge Børsens oplysninger er der tale om et tocifret millionbeløb. “Vi kigger meget efter produkter, der har en bæredygtig profil, og som er skalérbare. Og det her er enormt let at skalere op,” siger han og fortsætter: “Jeg kigger virkelig på det her produkt og undrer mig over, hvorfor det ikke allerede er overalt i markedet. Det er jo enormt lavpraktisk, fordi det ikke er højteknologisk med bevægelige dele eller lignende.”

Den analoge rebel
Hidtil har de typiske løsninger på varmeudfordringen fra vinduer været styret af ekstern afskærmning, som tager lyset, er uforudsigelige og dyre i drift, eller af mekaniske installationer, som kræver vedligehold og bruger energi.

MicroShade kan derfor være rebellen, der er så analog som mulig – produktet er fuldstændig statisk og består af stål og glas – hvilket betyder, at det har en lang levetid og kun skal vedligeholdes med vinduespudsning.

Netop forudsigeligheden, siger Laurits Bach Sørensen, er noget, der taler direkte til ejendomsejere og -investorer, fordi lejemål gerne indgås for flere år ad gangen.

“Hvor vi tidligere solgte produktet på at have en grøn profil, sælger vi i stedet en værdiforøgelse. Vi sælger ikke til entreprenøren; vi går direkte til ejeren af bygningen eller projektet og sælger et bedre afkast. Vi kan garantere reduktion i behovet for klimaanlæg, og at komfort og arbejdsmiljø bliver bedre osv., hvilket i sidste ende gør, at ejeren kan få en bedre samlet økonomi og leje for sin bygning,” siger Laurits Bach Sørensen.

Den uortodokse salgsmodel har rykket så meget ved en branche, der ellers har haft en fasttømret forretningsgang i generationer, at internationale sværvægtere som franske Saint-Gobain og australske Viridien har bedt om audiens i MicroShade’s ti mand store kontor i Teknologisk instituts bygninger i Taastrup.


Man kan se himlen
Vækstfonden Venture har været medinvestor i MicroShade siden 2010. Ifølge Jakob Fuhr Hansen, der er porteføljeansvarlig og i øvrigt bestyrelsesformand i MicroShade, er det især muligheden for at gøre forretningen stor med en teknologi og en forretningsmodel, som udfordrer det etablerede, der trækker.

“Paradigmet i byggebranchen har længe været, at man kæmpede for at holde varmen inde. det er nået til et niveau nu, hvor man så har brug for køling. Med MicroShade kan man stadig se himlen uden at behøve køling,” siger han og fortsætter: “Oprindeligt investerede vi, fordi vi så en disruptiv teknologi. Det er vores metier at finde den slags. Og så er det jo i høj grad også en original forretningsmodel,” siger han.

 

Faktaboks:

  • Grundlagt af MicroShade’s teknologidirektør, Eik Bezzel, som opfandt teknologien bag de varmeafvisende ruder. 

  • Teknologien, som er patenteret i dag, er oprindeligt et sideprodukt fra forskning i ruder med solcelleteknologi. 

  • Omsatte i 2015 for 14 mio. kr.
  • Samarbejder med verdens største koncerner indenfor 
branchen, herunder Saint-GobainPilkington og Viridian. 

  • Teknologien er i over 100 bygninger, herunder taget i Industriens Hus i København. 


 


Børsen, Mandag den 26. september 2016

Morten Amtoft Rasmussen
Foto: Nicolai Lorenzen

26 September 2016