MicroShade gets Swedish breakthrough

Klövern is taking a new route in order to create good and productive environments for its tenants. Instead of cooling the air they are keeping the unwanted heat out of the building using MicroShade’s patented solar shading - seen here at the new Tele2 headquarter in Stockholm.

(Danish version below)

The Danish cleantech company MicroShade is entering the Swedish market in a partnership with the Klövern real estate company. The first series of projects have been concluded and the results are so promising that Klövern will now go through its portfolio to evaluate further potential for the MicroShade solution in other buildings. The backdrop to the cooperation is a patented solution that creates a superior visual and thermal indoor climate in office environments, increases m2 utilisation and provides a significant reduction in operational costs in buildings exposed to solar radiation.

The large Swedish real estate company Klövern has a clear indoor climate strategy for its tenancies. The indoor climate has to be the best possible – as customer satisfaction have a directly influence on Kløverns ability to maximise returns in their properties.

In order to achieve these goals, Klövern and the Danish cleantech company MicroShade,have entered into a partnership

Modernising solar shading
MicroShade is a new type of passive solar shading with almost invisible micro-lamellas inside the glazing that block 90 per cent of unwanted solar radiation (G-value 0.10). At the same time, people inside have a clear view to the outside and can in addition enjoy the natural daylight which is allowed into the workspace. Due to the nature of the solution owners avoid having to install expensive and complex solar shading systems on the outside of the building, which also carry high maintenance costs.

“MicroShade breaks with the traditional ways of handling indoor climate,” says Karl Frisell, head of Klövern’s business unit Stockholm. “The investment in the MicroShade technology underlines our innovative approach and commitment to creating a good thermal and visual indoor climate and an effective exploitation of our leases with low operating costs for our tenants,” he adds.

“This is a major breakthrough for us on the Swedish market. We are very proud of the fact that Klövern has chosen MicroShade. Not only does our solution  support their strategy of offering tenants the best indoor climate and the most efficient usage of office space, it also makes Klövern able to convert the effects of their investment directly into financial returns for their portfolio,” says MicroShade CEO Laurits Bach Sørensen.

First projects completed
The MicroShade technology has already been installed in 43,000 m2 of Klövern’s office space in the Stockholm area, among others in the new Tele2 headquarters in Kista. With MicroShade’s solar shading in the windows, the entire office area can now be exploited without the limitations that is otherwise caused by solar radiation.

Sustainable strategy with long-term yield
Both companies see MicroShade as the perfect match to Klövern’s commitment to continually reduce energy consumption in the company’s properties and its ability to offer more green tenancies.

The MicroShade lamellas do not just provide a comfortable indoor climate, they are at the same time 100 per cent predictable. The solar shading requires no special installation, configuration or maintenance. In addition, the installation and its effect on the overall economy, can be calculated beforehand and documented unlike external shading solutions that are the only performance alternatives to MicroShade This gives Klövern a clear overview of the effect of improvements in their buildings while at the same time knowing the exact total cost of ownership for the façade.  

The positive experiences with MicroShade mean that Klövern is now evaluating relevant buildings in its portfolio with a view to determine the feasibility and financial impact of installing MicroShade.

“When I see a technology that makes properties more attractive to tenants, that offers better indoor climate and increased space utilisation while at the same time reducing complexity and operational costs – then, it is a must-have technology for us. So this is why we are now analysing our property portfolio to identify where it would be beneficial for us to replace existing glass and solar shading with MicroShade,” says Karl Frisell.

About Klövern
Klövern is a real estate company committed to offering customers efficient tenancies in selected growth regions. The company’s vision is to create environments for future enterprise. This requires an active approach to the development of city neighbourhoods, districts and other business clusters. Klövern is with its property portfolio of SEK 36 billion one of the largest commercial real estate companies in Northern Europe.

About MicroShade
MicroShade A/S specialises in developing and marketing advanced, transparent solar shading solutions. The company’s mission is to create buildings with best-in-class working environments, maximum interior flexibility, minimal operational complexity and highly reduced energy consumption through simple and predictable solutions.

Apart from its patented technology, MicroShade A/S has developed a complete software and communication package for the analysis and visualisation of the improvements that the MicroShade technology provides for a building. This allows real estate companies to easily analyse and subsequently capitalise on improved performance and space utilisation and thus increase the value of their properties.

MicroShade A/S works closely with several European knowledge centres, including the Institute of Technology, Fraunhofer and ITF Rosenheim.

Contact
CEO Laurits Bach Sørensen, MicroShade A/S
Tel: +45 2526 1030
lbs@microshade.dk

 

----

DANISH VERSION:

 

MicroShade får svensk gennembrud

Cleantech virksomheden MicroShade går ind på det svenske marked gennem et partnerskab med ejendomsselskabet Klövern. De første serie af projekter er gennemført og resultaterne er så gode, at Klövern vil gennemgå deres portefølje af ejendomme og vurdere potentialet for MicroShade. Baggrunden er en patenteret løsning, der skaber et godt visuelt og termisk indeklima i kontorer med meget sol, øger udnyttelsen af kvadratmetrene og giver en markant reduktion af driftsomkostninger.

Hos det store svenske ejendomsselskab Klövern har de en klar strategi for indeklimaet i deres lejemål. Det skal være så godt som muligt – da kundetilfredshed har direkte påvirkning på Kløverns evne til at maksimere afkast.

Det er baggrunden for det nye partnerskab mellem Klövern og den danske virksomhed MicroShade, der tilbyder en patenteret løsning til solafskærmning i facader og tag.

Bryder med traditionelle måder
MicroShade er en ny type passiv solafskærmning med næsten usynlige mikrolameller indbygget i ruden. Løsningen blokerer 90 procent af den uønskede opvarmning fra solens stråler (G-værdi 0,10), men tillader alligevel frit udsyn og slipper det naturlige dagslys ind i rummet. Dermed undgår man at skulle installere komplekse og konstruktioner, der er dyre i drift, til solafskærmning uden på bygningen.

- MicroShade bryder med den traditionelle måde at håndtere indeklimaet på, siger Karl Frisell, sektionschef hos Klövern. Han fortsætter:

- Investeringen i MicroShade teknologien understreger vores innovative tilgang og engagement i at skabe et godt termisk og visuelt indeklima samt en effektiv udnyttelse af lejemålene med lave driftsomkostninger for vores lejere.

- Det er stort gennembrud for MicroShade på det svenske marked. Vi er meget stolte af, at Klövern har valgt vores løsning, der understøtter deres strategi om at kunne tilbyde lejerne det bedste indeklima og mest effektive udnyttelse af kontorarealet. Og ikke mindst, hvordan de er i stand til at konvertere effekterne direkte til økonomisk afkast på deres ejendomsporteføjle, siger Laurits Bach Sørensen, adm. direktør i MicroShade.

De første projekter er gennemført
MicroShade teknologien er allerede installeret i 43.000 m2 af  Klöverns kontorejendomme i Stockholmsområdet, blandt andet i det nye Tele2 hovedkvarter i Kista. Med MicroShades solafskærmning i vinduerne kan hele kontorarealet udnyttes uden de begrænsninger som solindstrålingen ellers giver.

Bæredygtig strategi med langsigtet afkast
Begge virksomheder ser MicroShade som et perfekt match med Klöverns engagement i løbende at reducere energiforbruget i i selskabets ejendomme og kunne tilbyde flere grønne lejemål.

MicroShade lamellerne leverer ikke bare et behageligt indeklima, men samtidig er det 100 pct. forudsigeligt. Solafskærmningen kræver hverken særlig installation, konfiguration eller vedligehold. Anlægsdelen og påvirkningen på totaløkonomien kan beregnes på forhånd og dokumenteres (i modsætning til ekstern solafskærmning, der er det eneste alternativ til MicroShade). Det skaber et klart overblik over effekten af forbedringerne samtidig med facadens totalomkosninger for ejeren kendes helt præcist. 

De gode erfaringer med MicroShade betyder, at Klövern nu evaluerer alle relevante bygninger i deres portefølje for at vurdere generelt potentiale samt finansiel effekt ved installation af MicroShade. Karl Frisell konkluderer:

- Når jeg ser teknologier, som gør udlejningsejendomme mere attraktive for lejerne, med bedre indeklima, øget udnyttelse af kvadratmetrene og som samtidig reducerer kompleksitet og driftsomkostninger, så er det en ”must-have” teknologi for os. Derfor analyserer vi nu vores ejendomsportefølje for at identificere, hvor vi med fordel kan udskifte eksisterende glas og solafskærmning med MicroShade.

Om Klövern
Klövern er et af Nordens største ejendomsselsskaber, der med udgangspunkt i nærhed og engagement tilbyder kunderne effektive lejemål i udvalgte vækstområder. Visionen er at skabe miljøer for fremtidens virksomheder. Det kræver en aktiv tilgang til udvikling af hele bydele og forskellige erhvervsklynger. Klövern er, med en ejendomsportefølje på 36 milliarder svenske kroner, et af de største børsnoterede ejendomsselskaber i Nordeuropa.

Om MicroShade
MicroShade A/S er specialiseret i at udvikle og markedsføre avancerede og transparente solafskærmningsløsninger. Missionen er at skabe bygninger med ”best in class” arbejdsmiljøer, maksimal indretningsfleksibilitet, minimal driftskompleksitet og med stærkt reduceret energiforbrug, alt samme via simple og forudsigelig løsninger.

Udover sin patenterede teknologi har MicroShade A/S udviklet en komplet software- og formidlingspakke til analysering og visualisering af forbedringerne, som MicroShade-teknologien bibringer en bygning. Herved kan ejendomsselskaberne nemt analysere og efterfølgende kapitalisere på den forbedrede drift og den bedre arealudnyttelse, og som følge heraf øge værdien af deres ejendomme.

MicroShade A/S arbejder tæt sammen med en række europæiske videncentre, herunder Teknologisk Institut, Fraunhofer og ITF Rosenheim.  

6 July 2016