Bright but not hotWhen eco-buildings are to be classified it is a requirement that the energy consumption used to cool the property has to be low – while preserving as much of the natural daylight as possible. (see article in Swedish below)


This was the problem which Karl Frisell, head of business unit Stockholm North at Klövern, was presented with when the planning started on Tele2’s new head quarters in Kista – a building with 700 sq.m. glass roof. 

- Being forced to install large external sun shading solutions is for severalreasons a constant dilemma. Then I came in contact with the company MicroShade, which are a relatively large player in Europe but not yet established in Sweden.
Their technology keeps out almost all of the solar irradiance while at the same time letting through the daylight.

A couple of blocks away, Klövern is refurbishing the large commercial building known as ‘Time Building’. At this location the new solution is being installed and Klövern is also moving its own Stockholm North unit to the building. In ballpark figures it is three times the cost of ordinary glass but this is a cost which Karl Frisell predicts will be recouped.

- First and foremost, it will be a maintenance-free solution as opposed the mechanical solar shadings which always break down.

- Also, the cooling systems are dimensioned to handle the solar energy surges when the sun heats the most – something which is relatively rare in our country.
This means that you throw money at incidents that hardly ever occur but thanks to the new glazing we have been able to reduce the dimensions on the cooling system in the Time Building by half.

And since the roof on the Tele2 building does not need to carry the weight of a mechanical solar shading system as well as a lift for maintenance, it was possible to save quite a lot of building material in the construction of the roof.


Karl Frisell also expects the MicroShade solution to contribute to increased revenues.

-       With ordinary glazing there is always space near the window which cannot be used due to the heat produced by direct sunlight. Now, can make a floor plan where furnishing is made possible all the way to the outer wall. To a large real estate owner this turns into many square metres of additional available space for rent.

MicrosShade consists of a thin layer of micro-lamella. When you look at it up close it looks like lots of very small perforated holes. The secret to them is that they are angled in such a way that they provide shade at some angles and allow light in at other. A typical summers day when the sun is at its highest the energy from the sunlight is reduced by up to 90 per cent. During the colder half year when the sun is low in the sky the solar energy is let through the glazing.

-       This means that all glazing is specially made based on calculations on where they will be installed, explains Karl Frisell.

 

Erik Hörnkvist
Fastighetstidningen, no. 3, 2016

 

 

ORIGINAL SWEDISH VERSION:

Ljust men inte gassigt

När miljöbyggnader ska klassas ställs det krav på att energiåtgången för att kyla fastigheten ska vara låg, samtidigt som så mycket som möjligt av dagsljuset tas tillvara. Ett problem som Karl Frisell, affärsenhetschef på Klövern, ställdes inför när Tele2:s nya huvudkontor i Kista, en byggnad med 700 kvadratmeter glastak, skulle projekteras.

– Att tvingas installera stora utvändiga solavskärmningar är av flera skäl ett ständigt dilemma. Så kom jag i kontakt med företaget MicroShade, som är relativt stora i Europa men inte etablerade i Sverige.

Deras teknik skärmar av nästan hela värmeinstrålningen från solen, men ljuset släpps samtidigt igenom.

Några kvarter längre bort bygger Klövern om den stora kontorsbyggnaden som går under namnet Time Building. Klövern kommer själva flytta in sitt enhetskontor där och även här kommer man att använda den nya lösningen.
I runda slängar blir det tre gånger så dyrt som att använda vanligt glas, men det är en kostnad som Karl Frisell räknar med att kunna hämta igen.

– Främst blir det en underhållsfri lösning, till skillnad mot mekaniska solskydd som alltid krånglar.

Dessutom dimensioneras kylanläggningar för att klara effekttopparna, alltså när solen gassar som värst. Något som händer relativt sällan i vårt land.

– Man kastar alltså pengar på något som nästan aldrig händer. Tack vare de nya fönstrena har vi kunnat halvera dimensioneringen på kylmaskinerna i Time Building.

Och eftersom taket på Tele2-byggnaden inte behöver klara tyngden av ett mekaniskt solskydd och en lift för att kunna serva denna, så sparade man dessutom en hel del takmaterial.

Karl Frisell räknar med att MicroShade även ska bidra till ökade intäkter.

– Med vanliga fönster blir det alltid en yta närmast fönstret som inte går a använda på grund av sol- instrålningen. Nu kan vi möblera ända ut mot ytterväggen. För en stor fastighetsägare blir det många kvadratmeter extra uthyrningsbar yta.

MicroShade består av ett tunt lager av mikrolameller. Ti ar man nära ser det ut som massor av mycket små perforerade hål. Hemligheten är att de är vinklade så att de skuggar i vissa vinklar och släpper in ljus i andra. En typisk sommardag, när solen står som högst på himlen, kan energin från solljuset minskas med upp till 90 procent. Under det kallare halvåret, när solen står lågt, släpps istället värmeenergin igenom.

– Det betyder att alla glas är specialgjorda utifrån beräkningar om var de ska sitta, förklarar Karl Frisell.

 

Erik Hörnkvist
Fastighetstidningen, no. 3, 2016

25 April 2016